DOPORUČUJEME

V této sekci najdete doporučenou literaturu a odkazy na webové stránky.

LITERATURA

Školní zralost, odklad školní docházky, 1. třída
Budíková a kol.: Je vaše dítě připraveno do první třídy? ComputerPress
Doležalová, J.: Rozvoj grafomotoriky v projektech, Praha, Portál
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole, Nakladatelství D&H, 2001
Klégrová, J.: Máme doma prvňáčka, Praha, Mladá Fronta, 2003
Kropáčková, J.: Budeme mít prvnáčka, rady pro rodiče dětí od 5 let, Praha, Portál, 2008
Looseová, A.C., Piekertová, N., Dienerová, G.: Grafomotorika pro děti předškolního věku, Praha, Portál
Mlčochová, M.: Šimonovy pracovní listy 1-10, Soubor pracovních listů pro rozvoj různých dovedností pro předškolní děti, Praha, Portál 1999
Verecká, N.: Jak pomáhat dětem při vstupu do školy, Je vaše dítě zralé pro školu? A vy? Praha, Lidové noviny, 2002

Úspěšný start do školy

 „Leváci“
Healey, J. M.: Leváci a jejich výchova, Praha, Portál
Vodička, J.: Nechte leváky drápat, Praha, Portál

Logopedie
Charvátová – Kopicová, V., Boháčová, Š.: Šimonovy pracovní listy 6, 7 – Logopedická cvičení Kutálková, D.: Logopedická prevence, Praha, Portál, 1996
Pávková, B. Šmarda, R.: Hrajeme si s řečí, ComputerPress, 2005
Peutelschmiedová, A.: Mařenko, řekni Ř
Peutelschmiedová, A.: Koktavost v kasuistikách
Štěpán,J., Petráš., P: Logopedie v praxi, Septima, 1995

Poruchy učení
Breníková, M.: Příběhy a úkoly pro chytré děti, Praha, Grada
Doležalová, J: Rozvoj grafomotoriky v projektech, Praha, Portál
Goetz, M., Uhlíková, P.: ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou, Galén
Hallowel, E. M., Ratey, J.: Poruchy pozornosti v dětství i v dospělosti, Návrat domů
Jucovičová, D., Žáčkova, H.: Reedukace specifických poruch učení u dětí, Praha, Portál
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Dyslexie, D&H, 2007
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Dysgrafie, D&H, 2007
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Dysortografie, D&H, 2007
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU, D&H, 2008
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Smyslové vnímání – metody reedukace SPU pro 1. stupeň, D&H, 2008
Jucovičová, D., Žáčková, H., Sovová, H.: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ, Nakladatelství D&H, 2009
Kirbyová, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky, Praha, Portál, 2000
Kucharská, A., Chalupová, E.: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 2005, Praha, Portál, 2006
Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy učení,  H&H, 1995
Novák, J.: Dyskalkulie, Specifické poruchy počítání, Metodika, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2004
Novák, J.: Dyskalkulie. Specifické poruchy počítání, Pracovní listy, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2004
Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Rozvoj vnímání a poznávání, Praha, Portál, 2007
Pokorná, V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, Praha, Portál, 2009
Simon, H.: Dyskalkulie, Praha, Portál
Svoboda, P.: Cvičení pro rozvoj čtení, Praha, Portál
Svoboda, P.: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení, Praha, Portál
Svoboda, P.: Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní, Praha, Portál
Treuová, H., Linhartová, L.: Cvičné texty pro logopedii, Havlíčkův Brod, Tobiáš,  2002
Treuová,H.: Čítanka pro dyslektiky I.-IV. Havlíčkův Brod, Tobiáš,  2002
Tymichová, H.: Nauč mě číst a psát, Praha, SPN, 1985
Zelinková, O.: Poruchy učení, Praha, Portál, 2003
Zelinková, O.: Cizí jazyky, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2006
Zelinková, O.: Dyslexie v předškolním věku? Praha, Portál, 2008
Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Praha, Portál,  2001

Poruchy chování
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Metody práce s dětmi s ADHD – především pro učitele a vychovatele, Praha, D&H
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Metody práce s dětmi s ADHD – především pro rodiče a vychovatele, Praha, D&H
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Relaxace nejen pro děti s LMD, Praha, D&H, 2008
Munden, A., Arcelsus, J.: Porucha pozornosti a hyperaktivita. Praha, Portál, 2006
Train, A.: Specifické poruchy chování u dětí, Praha, Portál, 1997
Train, A.: Nejčastější poruchy chování, Praha, Portál
Riefová, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, Praha, Portál

Nadané děti
Campbell, J.R.: Jak rozvíjet nadání vašich dětí, Praha Portál 2001
Dočkal, V.: Zaměřeno na talenty, Praha Cover 2005
Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se, Praha Portál 2004
Hříbková, L.: Nadání a nadaní , Praha UK PdF 2002
Laznibatová, J.: Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Bratislava IRIS 2001
Mönks, F.J.-Ypenberg, I.H.: Nadané dítě. Praha Grada 2002.

Učení, učební styly
Breníková, M.: Příběhy a úkoly pro chytré děti, Praha, Grada
Buzan, T.: Mentální mapování, Praha, Portál
Carli, M.: Nechce se mi učit, Portál, 1995
Hanuš, E., Chytilová, L.:  Zážitkově pedagogické učení, Praha, Grada
Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů, Praha, Portál 1998
Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Kolektiv autorů. Grada Publishing, Praha, 2009

Práce se třídou, dětským kolektivem
Canfield J, Wells H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Portál 1997
Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy, Praha, Portál
Hermochová, S.: Hry pro život 1 – sociálně psychologické hry pro děti a mládež, Portál 1997
Hermochová, S.: Hry pro život 2 – sociálně psychologické hry pro děti a mládež, Portál 1997
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Praha, Portál
Vágnerová, K.: Minimalizace šikany, Praha, Portál
Vopel, K., W.: Skupinové hry pro život 1 – pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007
(zařazení do skupiny, kontakt, smyslové vnímání, přátelství, sebevědomí)
Vopel, K., W.: Skupinové hry pro život 2 – pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007
(uvolnění napětí, zvědavost, komunikace, učení, vztahy)

 

IVP
Kaprálek, K., Bělecký, Z.: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Praha, Portál

Domácí vzdělávání
Breníková, M.: Příběhy a úkoly pro chytré děti, Praha, Grada
Klofátová, Z.: Škola doma, příručka pro rodiče a prarodiče (1.-5.ročník), Praha, nakl. Praha

Výchova dětí
Bacus, A.: Mé dítě si věří, Praha, Portál
Berneová, P. H., Savary, M: Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti, Praha, Portál 2003
Bidulph, S.: Proč jsou šťastné děti šťastné, Praha, Portál
Bidulph, S.: Tajemství výchovy šťastných dětí, Praha, Portál
Bidulph, S.: Výchova kluků, Praha, Portál
Hoskovcová, S.: Psychická odolnost předškolního dítěte, Praha, Grada
Jungwirthová, I.: Pohodoví rodiče – pohodové děti, Praha, Portál
Kaufmann – Huber, G.: Děti potřebují rituály, Praha, Portál
Kopřiva, P. a kol.: Respektovat a být respektován. Praha, Kroměříž 2006
Lacinová, L., Škrdlíková, P.: Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově povoleny, Praha, Portál
Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí, Praha, Portál
Matějček, Z.: po dobrém, nebo po zlém, Praha, Portál
Matějček, Z.: Co děti nejvíce potřebují, Praha, Portál
Prekopová, J., Schweitzerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Praha, Portál
Prekopová, J.: Malý tyran, Praha, Portál
Prekopová, J.: Neklidné dítě, Praha, Portál
Prekopová, J.: Když dítě nechce spát, Praha, Portál
Prekopová, J.: I rodiče by měly dělat chyby, Praha, Portál
Prekopová, J.: Jak být dobrým rodičem – Krůpěje výchovných moudrostí, Praha, Grada, 2001

Jiné
Krch, F. D.: Mentální anorexie. Praha, Portál, 2002
Krch, F. D. a kol.: Poruchy příjmu potravy, Praha, Grada Publishing, 2005

Literatura a brožury, které lze zakoupit v PPP Olomouc
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole, D&H, 2001
Žáčková, H., Jucovičová, D..: Smyslové vnímání – metody reedukace SPU pro 1. stupeň, D&H, 2008
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Dyslexie, D&H, 2007
Jucovičová, D, Žáčková, H: Dysgrafie, D&H, 2007
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Dysortografie, D&H, 2007
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU, D&H, 2008
Jucovičová, D., Žáčková, H., Sovová, H.: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ, Nakladatelství D&H, 2009
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě -metody práce s dětmi s ADHD – především pro učitele a vychovatele, D&H
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Metody práce s dětmi s LMD (ADHD) – především pro rodiče a vychovatele, D&H, 2005
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Relaxace nejen pro děti s LMD, Praha, D&H, 2008

Pracovní listy, které lze zakoupit v PPP Olomouc
Bednářová J.: Číselná řada do 100, Praha, Dyscentrum
Bednářová J.: Čtení pro mne, PPP Brno
Bednářová J.: Kreslení před psaním, PPP Brno
Bednářová J.: Prostorová orientace, PPP Brno
Bednářová J.: Předčíselné představy, PPP Brno
Bednářová J.: Psaní s hraním, PPP Brno
Bednářová J.: Sluchové vnímání, PPP Brno
Bednářová J.: Struktura čísla 1 -10, PPP Brno
Bednářová J.: Zrakové rozlišování, PPP Brno
Bednářová J.: Zrakové vnímání – optická diferenciace I., Praha, Dyscentrum
Bednářová J.: Zrakové vnímání – optická diferenciace II., Praha, Dyscentrum
Bednářová J., Šmarda, R.: Jedním tahem, Praha, Dyscentrum

Pro začínající čtenáře
nakladatelství Albatros edice „první a druhé čtení“
nakladatelství Fragment – Osbornová „Výprava na měsíc“, „Výprava za dinosaury“, „Výprava do země samurajů“ a další výpravy  dle zájmů dítěte
naklatelství Thovt  edice „šikovný čtenář“ např. Mannelová „Příběhy ledních medvědů“

 

WEBOVÉ ODKAZY

Literatura a pomůcky:
http://www.dyscentrum.org
http://www.grada.cz
http://www.portal.cz
http://www.prolevaky.cz
http://www.studovna.cz

Vše o školství
http://www.aisis.cz
http://www.atlasskolstvi.cz
http://www.modernivyucovani.cz
http://www.skolam.cz
http://www.spomocnik.cz
http://www.uiv.cz

Profesní orientace
http://www.gwo.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.nuov.cz
http://www.scio.cz
http://www.studentin.cz
http://www.volbapovolani.cz

Prevence rizikového chování
http://www.alkoholik.cz
http://www.dokurte.cz
http://www.drogy-info.cz
http://www.extc.cz
http://www.minimalizacesikany.cz
http://www.odrogach.cz
http://www.podaneruce.cz
http://www.prevcentrum.cz
http://www.sananim.cz
http://www.seznamsebezpecne.cz

Další zajímavé doporučené odkazy
http://www.diktaty.ewa.cz
http://www.hlavolamy.stylove.com
http://www.hrajeme.cz
http://www.kaminet.cz
http://www.pertoldova.webzdarma.cz v sekci výukové materiály
http://www.pripravy.estranky.cz
http://www.rvp.cz