Metodika prevence

Oblastní metodik prevence (OMP) je zařazen do hierarchie výkonu primární prevence ve školství. Ze své pozice především metodicky vede školní metodiky prevence (ŠMP). Odbornou konzultaci s ním však může kdykoliv využít kterýkoliv pedagog, jenž potřebuje pomoc týkající se prevence či řešení libovolných rizikových projevů chování. K dispozici je samozřejmě i laické veřejnosti, především rodičům či přímo žákům a studentům, jestliže mají podezření na výskyt rizikových projevů chování ve třídě či ve škole, kterou navštěvují, případně pokud mají soukromou potřebu si v této oblasti cokoliv ozřejmit.

V konkrétním výkonu pak zejména:

a) zajišťuje za PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti daného vyššího územně samosprávného celku (kraje).

b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné konzultace.

c) na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikových projevů chování.

d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v daném kraji v primární prevenci angažují.

e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence, zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a na úseku výkonu primární prevence ve veřejné správě.

Proč bych měl jako pedagog oslovit OMP?
Proč bych měl jako rodič oslovit OMP?