Oblastní metodici prevence

PŘEROV
OLOMOUC
PROSTĚJOV

 Nabídka služeb:

 • úzká spolupráce s oblastními metodiky prevence v rámci OK a krajským metodikem
 • aktivní spolupráce s regionálními organizacemi a odborníky v oblasti PPRCH
 • zajištění realizace vzdělávacích programů pro pedagogy v rámci projektů a dotací; pomoc při pořádání Krajské konference PPPRCH v Olomouci
 • úzká spolupráce se školními metodiky prevence v regionu, pravidelná setkávání se školními metodiky prevence ZŠ a SŠ
 • metodická pomoc školám (předávání informací z MŠMT, kraje, vzdělávací nabídky)
 • konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci či vyhodnocení minimálních preventivních programů, školních preventivních strategií
 • poskytování individuálních odborných konzultací – osobní, telefonické pro pedagogy, žáky, studenty, zákonné zástupce k problematice vztahů ve škole, šikany, návykových látek a dalších rizikových jevů
 • přímá preventivní práce se žáky a  studenty – realizace preventivních programů, včetně adaptačních programů pro nově vzniklé kolektivy
 • diagnostika klimatu třídních kolektivů
 • intervenční programy
 • pomoc třídnímu učiteli při budování třídního klimatu – tvorba třídních pravidel
 • příprava přednášek na témata týkající PPPRCH pro školy, případně pro zákonné zástupce školy
 • organizace a vedení podpůrných skupin pro pedagogy
 • dle potřeby a možností vydávání či zajišťování metodických materiálů z oblasti prevence
 • zapůjčování odborné literatury, DVD a jiných pomůcek
 • sebevzdělávání dle nabídky a možností
ŠUMPERK
JESENÍK