POJMY

A

ABSTRAKCE
myšlenkový proces, vymezení podstatných znaků nebo vlastností od znaků a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecňování nebo tvorby obecných pojmů (generalizace)

ABSTRAKTNÍ
nenázorný, pomyslný

ADAPTACE
přizpůsobení se podmínkám, ve kterých jedinec existuje (schopnost adaptace se odráží v jeho chování a jednání, ve schopnosti tvořit si přiměřené vztahy k sobě i ostatním lidem)

ADAPTABILITA
schopnost přizpůsobení změně podmínek

ADEKVÁTNÍ
přiměřený, shodný, vhodný

ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, projevující se zvýšenou aktivitou a neklidem, impulzivitou a narušením pozornosti. Dítě se projevuje jako neposedné, nevydrží sedět na místě, vyrušuje, vyhrkne odpověď bez přemýšlení, nedokáže počkat, přerušuje ostatní, apod. Objevují se chyby z nepozornosti, vyhýbání se domácím úkolům, nepořádnost, menší schopnost přeladit na jinou činnost, malá vytrvalost, zhoršený odhad času, ztrácení věcí, neposlušnost, obtíže se započetím činnosti, problémy se zklidněním po hře, divoké vykonávání aktivit, nedočkavost, vykřikování při výuce, zbrklost, obtíže se zařazením do kolektivu, riskantní chování, snadné nadchnutí se pro něco, menší odolnost vůči neúspěchu a  kritice, urážlivost. U dětí se dále může projevovat snížené sebevědomí, zvýšená exprese emocí, nestabilita nálady, menší odolnost vůči stresu a frustraci, deprese, potíže se sebehodnocením, apod. Výrazným projevem je neustálá potřeba nových podnětů a jejich zajišťování nevhodným způsobem.

ADD(Attention Deficit Disorders)
porucha pozornosti. Dítě nedokáže udržet pozornost, je neposedné, vnější podněty jeho pozornost snadno odvedou, má obtíže s dodržováním instrukcí a s dokončováním úkolů, bývá roztržité, často ztrácí věci, působí dojmem, že neposlouchá, co ostatní říkají, neudrží pozornost při hře, špatně snáší čekání, hodně až nadměrně mluví, nedokáže zvážit následky svých riskantních aktivit, přechází od nedokončené činnosti k jiné, má potřebu zajišťovat si nové podněty, apod.

ADOLESCENCE
dospívání, vývojové období mezi pubertou a dospělostí

AFÁZIE
přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center projevující se neschopností rozumět mluvené nebo psané řeči /sensorická afázie/ nebo neschopností hovořit a psát /motorická afázie

AGRAMATISMUS
neschopnost tvořit mluvnicky správné tvary, skloňovat je a časovat, skládat slova ve věty, apod., nesprávné užívání gramatických tvarů a větné skladby

AGRESIVITA
Tendence, vlastnost nebo způsob chování vyznačující se útočným slovním nebo fyzickým zaměřením vůči objektu

AKCELERACE
zrychlení, např. vývoje, rozumových schopností, řeči

AKTUÁLNÍ ČTENÁŘSKÝ VÝKON
čtenářský výkon zjištěný ke dni vyšetření, rychlost čtení v daném časovém rozmezí. Existuje sociální norma čtení, po ní následuje hraniční pásmo čtenářského výkonu, tj. pásmo mezi defektem a normou, dále následuje pásmo defektu

ALÁLIE
vývojová nemluvnost dítěte (viz dysfázie)

AMBICE
úsilí o vyniknutí a dosažení velkých osobních životních plánů

ANALOGIE
shoda, obdoba, podoba – druh úsudku o podobnosti dvou jevů na základě shody některých je jich vlastností

ANALÝZA
rozbor, rozklad, rozložení zkoumaného jevu na jednodušší složky (např. sluchová analýza slov – rozklad slov na hlásky – voda – v-o-d-a)

ANAMNÉZA
(v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost (jinak také předchorobí) – soubor všech dat a údajů před onemocněním nebo problémovým stavem klienta (a.osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustřeďuje na zjištění vývoje jedince jako celku (osobní, rodinná, kariérová anamnéza)

APATIE
netečnost, lhostejnost, nezájem

APRAXIE
neschopnost nebo neobratnost vykonávat účelné pohyby

ARTIKULACE
výslovnost, vytváření hlásek mluvidly

ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOST
dítě umí vyslovovat jednotlivé hlásky, slabiky i celá slova, artikulace je však namáhavá, řeč je někdy obtížně srozumitelná, značné potíže činí výslovnost slov začínajících na nejne- (např. nejnebezpečnější), slov se shluky souhlásek (cvrčci) i slov dlouhých (nosorožec), dítě slova komolí, přehazuje slabiky…

ASIMILACE
přizpůsobení, připodobnění, splynutí, spodoba

ASIMILACE SPECIFICKÁ
postižený spodobuje hlásky podobné artikulačně nebo zvukově, pokud se vyskytují v těsném sousedství, zatímco izolované tvoří bez obtíží, tj. správně. Asimilace sykavek (např. místo šustí říká sustí nebo šuští), hlásek r – l (místo Klára říká Klála), měkkých a tvrdých slabik (místo hodiny vyslovuje hodyny) a další možné druhy

ASISTENT PEDAGOGA
pedagogický pracovník pro pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním) během vyučování – pomoc žákům při přizpůsobení se školním podmínkám, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výukové a výchovné činnosti, pomoc při komunikaci s žáky, zákonnými zástupci a komunitou, ze které žák pochází . Funkce asistenta pedagoga je zřizována ředitelem školy se souhlasem Krajského Úřadu na základě doporučení školského poradenského zařízení

ASISTENT OSOBNÍ
při zřizování této funkce se vychází  ze zákona o sociálních službách, nejčastěji je zajišťován nestátními neziskovými organizacemi, zajišťuje doprovod dítěte do/ze školy

ASOCIACE
spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahů, kdy vybavení jednoho zážitku ve vědomí má za následek vybavení zážitku druhého – sdružování, slučování představ, pojmů, atd.

ASOCIÁLNÍ
společensky nepřizpůsobivý

ASPIRAČNÍ ÚROVEŇ
úroveň budoucího výkonu ve známém úkolu, které se jedinec, jenž zná úroveň svého minulého výkonu v tomto úkolu, rozhodne dosáhnout, snaha po dosažení úspěšnosti v určité oblasti činností

ASTIGMATISMUS
refrakční oční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky s nepřesným obrazem pozorovaného objektu na sítnici

AUDITIVNÍ
sluchový

AUTISMUS
(též Kannerův syndrom) pervazivní vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit, která se projeví u 4 – 5 z 10 tis.narozených dětí v prvých třech letech života jejich života

B

BALBUTIES
koktavost, narušení komunikační schopnosti, syndrom komplexního narušení koordinace orgánů, účastnících  se na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým nedobrovolným přerušováním plynulosti procesu mluvení

BENEVOLENTNÍ
svolný, povolný, shovívavý

BILATERÁLNÍ
oboustranný, dvoustranný

BILINGVISMUS
dvojjazyčná výchova
C

CAN
iniciály angl. termínu „child abuse and neglect“ – týrané a zneužívané dítě

CEFALALGIE
bolesti hlavy neurotické povahy zejména u osob se zvýšenou tendencí k svědomitosti a úzkostným projevům

CNS
centrální nervová soustava, centrální nervový systém tvoří mozek a prodloužená mícha

Č

ČTENÁŘSKÝ KVOCIENT (ČQ)
norma rychlosti čtení, tj. počet správně přečtených slov za danou časovou jednotku

D

DEDUKCE
usuzování, schopnost usuzovat a vyvozovat závěry z obecného na zvláštní, dílčí

DEKOMPENZACE
selhání kompenzačních mechanismů, udržujících určitou chorobu, poruchu v přijatelných mezích, opětovný návrat poruchy, kterou se mezitím podařilo odstranit

DEKONCENTRACE
nesoustředěnost, neschopnost soustředit se

DEMOTIVACE
ztráta motivace

DEPISTÁŽ
předběžné vyšetřování, předvýzkum, cílené vyhledávání jedinců s určitým znakem (postižením, poruchou, onemocněním) za účelem léčby či nápravy těchto poruch v jejich raném stadiu, kdy jsou prevence a náprava nejúčinnější

DEPRESE
sklíčenost, skleslost, duševní stav charakterizovaný smutnou, sklíčenou náladou a celkovým utlumením, zpomalením téměř všech duševních i tělesných procesů (s rizikem sebevraždy)

DEPRIVACE PSYCHICKÁ
psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující míře a po dostatečně dlouhou dobu

DIAGNOSTIKA
Soubor činností a metod, jejichž užití a vyhodnocení vede ke stanovení závěru, diagnózy

DIAGNÓZA
přesné určení aktuálního somatického či psychické stavu klienta, které vymezuje určitý stupeň patologie

DIAKRITICKÁ ZNAMÉNKA
tečky, háčky, čárky a kroužky nad písmeny

DIFERENCIACE
rozlišování, rozlišení, odlišování  (např. zraková/vizuální diferenciace – rozlišování detailů, rozdílů, reverzních /zrcadlově obrácených/ tvarů…, sluchová diferenciace – rozlišování slov lišících se jednou hláskou, rozlišování podobných zvukových podmětů….)

DISHARMONICKÝ
nesouladý, neshodný, rozdílný, rozháraný, nerovnoměrný, nevyvážený, nestejně se vyvíjející

DISKREPANCE
různost, rozpor, nesrovnalost, nesoulad, nesouhlas, nepoměr, podstatný rozdíl, odlišnost

DISKRIMINACE
schopnost rozlišování/vnímání  malých detailů (zrakové, sluchové, pojmové…), v současné době termín  používaný i pro nerovný přístup k různým sociálním skupinám –  oddělování, potlačování, útlak

DISPOZICE
vrozené předpoklady, vlohy, předpoklad k určitému chování, zvláštní schopnost jedince k provádění nějaké činnosti

DISPROPORCE
Nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nesoulad

DISTRIBUCE POZORNOSTI
rozdělení pozornosti na několik podmětů zároveň

DIVERGENCE
rozbíhavost, rozpor, odklon (např.divergentní – rozbíhavé myšlení)

DOMINANTNÍ
převládající, určující, řídící, ovládající druhé, panující, vůdčí, neústupný
(ve vztahu k lateralitě – dominantní ruka – řídící, vedoucí ruka – u praváka je dominantní pravá ruka)

DYSARTRIE
nezřetelná, špatná výslovnost (narušení komunikační schopnosti – vyskytuje se u osob s DMO)

DYSFÁZIE
vývojová nemluvnost dítěte, vývojový nedostatek fatických funkcí, kde počáteční nemluvnost dítěte je hlavním a vedoucím symptomem (na rozdíl od afázie, kde se jedná o ztrátu již vytvořené fatické funkce/řeči) (též alálie)
specificky  narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat

DYSFUNKCE
porucha funkční činnosti (např.d. mozková)
– dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli,  situaci…)

DYSGRAFIE
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní, neschopností zvládat motoriku nezbytnou pro psaní a napodobování písmen, dysgrafik obtížně píše, ačkoli netrpí závažnou poruchou smyslovou nebo pohybovou, nemá nedostatky v inteligenci ani v oblasti citových vztahů

DYSGRAMATISMUS
vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní

DYSKALKULIE
specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací, vývojově snížená schopnost osvojit si počítání při běžném výukovém vedení a přiměřené inteligenci

DYSLÁLIE
patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti), termín pro souborné označení poruchy výslovnosti

DYSLEXIE
specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody
– porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost, porucha se promítá do rychlosti čtení, techniky, správnosti čtení a porozumění čtenému

DYSORTOGRAFIE
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka, oslabená schopnost zvládnout gramatické formy, projevuje se např. záměnami krátkých a dlouhých samohlásek, tvrdých a měkkých slabik, vynecháváním, přidáváním či zaměňováním písmen

DYSPINXIE
vývojová porucha, která se projevuje neschopností zvládnout základní dovednosti spojené s kreslením, neschopnost napodobení představy nebo napodobení určité soustavy tvarů
DYSPRAXIE
nápadná nešikovnost, neobratnost

E

ECHOLALIE
chorobné (papouškovité)opakování slabik, slov, vět nebo zvuků  po druhých osobách obvykle bez pochopení obsahu řeči (bez vědomé kontroly)

ELEMENTÁRNÍ
základní (potřeba, znalosti …)

EMOCE
cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí

EMPATIE
Schopnost vcítění se, vcítění se o aktuálních prožitků druhých

ENCEFALITIDA
zánět mozku, zánět mozkových blan

ENDOGENNÍ
vnitřní, podmíněný biologickými dynamismy a dispozicemi vyvolaný z vnitřních příčin organismu (opak exogenního)
ENKOPRÉZA
neschopnost udržet stolici, pokálení, sebeznečišťování u těžce slabomyslných osob nebo jako neurotický symptom negativismu, agresivity, strachu a úzkosti, neschopnost udržet stolici bez organické příčiny

ENURÉZA
pomočování, neschopnost udržet moč s etiologií orgánové či funkční poruchy nebo na neurotické bázi (enuresis nocturna – noční, enuresis diurna – denní)

EPILEPSIE
záchvatovité  onemocnění,  projevující se křečovitými záchvaty a ztrátou vědomí i s částečným výpadkem paměti (EPI GM – epilepsie s velkými záchvatovitými stavy, EPI-PM – epilepsie s malými záchvatovitými stavy)

ETIOLOGIE
nauka o původu a příčinách, které vyvolávají poruchy či choroby – nauka o vzniku chorob a poruch abnormálních funkcí

ETOPEDIE
obor speciální pedagogiky, zabývající se problematickou osob s poruchami chování,  rozvojem, výchovou a vzděláváním dificilních, obtížně vychovatelných dětí a mládeže

EXPRESIVNÍ  JAZYK
komunikace pomocí mluveného slova, schopnost vytvářet mluvený jazyk, který je gramaticky i syntakticky v souladu

EXTRAVERTNÍ
Osobnost zaměřená převážně k vnějšímu světu a prostředí, k jiným lidem a otevřená pro vliv z vnějšku

F

FIXACE
upevnění, ustálení, utvrzení – např. upevnění výslovnosti určité hlásky
setrvání, ustrnutí – ustrnulá forma jednání, která byla vhodná v určité situaci, ale v daném okamžiku je nepřiměřená (např. klient si zvykl řešit určitý problém zavedeným způsobem), sveřepé ulpívání na dříve užívaných formách jednání a zvycích

FLUKTUACE POZORNOSTI
střídání, změna, kolísání – oslabení a zesílení pozornosti

FOBIE
chorobný, neodůvodněný, nutkavý strach před něčím, zvýšená obava, bázeň (např. před malý prostorem, tmou, z lidí, zvířat aj.)

FOBIE ŠKOLNÍ
Chorobný strach ze školy a všeho, co ji představuje, tj. učení, učitelé

FONACE
tvoření hlasu v hlasotvorném ústrojí

FONÉM
minimální (základní)  zvuková jednotka jazyka, která může rozlišovat význam nebo tvar slova

FONEMATICKÝ SLUCH
schopnost přesně rozlišovat hlásky v jazyce, které slouží k rozlišování významů slov (máš-váš, koza-kosa)

FONIATRIE
lékařský obor zabývající se fyziologií a patologií chorob řeči, hlasu a vad sluchu

FRUSTRAČNÍ TOLERANCE
schopnost odolávat psychické zátěži (zklamání, napětí, konfliktům, odloučení, ohrožení, ztrátě, neúspěchu aj.)

G

GRAFÉM
nejjednodušší grafická jednotka jazyka, jednotlivé písmeno abecedy, písemný znak (např. tiskací nebo psací A,a – foném je pak jeho ekvivalent ve zvukové podobě)

GRAFOMOTORIKA
pohybová dovednost v grafické oblasti (písmu, kresbě), psychomotorické činnosti, které jedinec vykonává při psaní a kreslení

H

HANDICAP
nevýhoda, překážka, znevýhodnění jednoho ve srovnání s jinými

HEMISFÉRA
mozková polokoule

HEREDITA
dědičnost

HYPERAKTIVITA
zvýšená aktivita, nadměrné až neúčelné a neproduktivní zvýšení činnosti

HYPERFUNKCE
nadměrná činnost  např. určitého orgánu

HYPOAKTIVITA
snížení až útlum aktivity, činnosti, ztráta iniciativy

I

IMPULZIVITA
vznětlivost, neklid s tendencí rychle reagovat, snížená schopnost nebo neschopnost
neschopnost ovládat své vnější a vnitřní projevy

INDIKACE
stanovení a doporučení vhodného diagnostického nebo léčebného postupu na základěpříznaků a průběhu nemoci

INKLUZE
vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí

INSTABILITA
nestálost, neklidnost, nevyrovnanost (např.motorická, charakterová), specifický druh poruchy chování na bázi orgánové poškození CNS (typu LMD)

INTEGRACE
sjednocení, vřazení, včlenění, zařazení, zapojení, plnohodnotné soužití zdravých a handikepovaných jedinců

INTELEKT
soubor získaných a vrozených rozumových schopností jedince

INTELIGENCE
chápavost, rozumovost, schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů

INTERVENCE
systematický zásah do určitého problému s cílem jej řešit, také přerušení nebo úprava probíhajícího procesu

INTROVERZE
uzavřenost do sebe, zaměřenost na vlastní psychický stav, vnitřní prožívání – opak extraverze

INVERZE
obrat, obrácení, zvrat, převrácení

INVERZE KINETICKÁ
přehození sledu dvou hlásek nebo slabik (např. pes čte jako sep, maso jako samo nebo soma)

INVERZE STATICKÁ
zrcadlová záměna hlásek, nejčastěji b-d-p (místo bere čte dere, pere…)

J

JAZYKOVÝ CIT
schopnost používat správně gramatické struktury, využívat možnosti větné stavby, volit vhodné jazykové prostředky podle situace, slovně vyjádřit jemné významové rozdíly či citové zabarvení

K

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
poznávací (tj. vnímající, hodnotící) schopnosti jedince (jde především o funkce vnímání, zapamatování, představivosti, myšlení a řeči)

KOMPENZACE
vyrovnávání pocitu méněcennosti nepřiměřenou touhou po vyniknutí v jiném směru, představuje aktivní způsob, jímž se člověk vyrovnává s životními nezdary, řeší konflikty, a to změnou cíle nebo cesty k cíli

KONCENTRACE
soustředění, udržení pozornosti

KONFABULACE
smyšlenka, vyprávění, které je založeno na klamech paměti, popisování neskutečného děje

KONKRETIZACE
přechod od něčeho abstraktního ke konkrétnímu, přecházení od velmi obecných pojmů k pojmům, které jsou jim podřazené

KOOPERACE
spolupráce, součinnost, spolupůsobení více osob

KORELACE
vzájemný vztah, souvislost, souvztažnost

L

LABILITA
vratkost, kolísavost, nestálost, nevyrovnanost

LATENCE
doba od okamžiku působení podnětu ke zjevné odpovědi, tuto dobu lze přesně měřit

LATERALITA
nadřazenost prárových orgánů i funkcí jedné strany těla, přednostní užívání jednoho z párových orgánů

LATERALITA SOUHLASNÁ
celá jedna polovina těla přebírá vedoucí roli (oko, ruka, noha)

LATERALITA ZKŘÍŽENÁ
vedoucí role končetin a oka není stejná (např. levé oko, pravá noha)

LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD)
minimální poškození mozkové tkáně projevující se nedostatky ve vnímání a zvýšenou pohyblivostí, psychickou instabilitou, změnou nálad, impulsivním jednáním, pohybovou neobratností – viz ADHD, ADD

LOGOPEDIE
obor speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob postižených poruchami sdělovacího procesu – řeči, nápravná diagnostika a terapie poruch řeči a výslovnosti

M

MENTÁLNÍ RETARDACE
zpomalení, opožděnost duševního vývoje jedince

MOTIVACE
záměrné a cílevědomé uvádění motivů k získávání jedince pro určité jednání nebo chování, podnět vedoucí k jednání

MOTORIKA
hybnost, pohybová schopnost organizmu, souhrn všech pohybů lidského těla

MOTORIKA JEMNÁ
zahrnuje aktivitu drobných svalů (aktivita při grafických projevech, aktivita mluvních orgánů, motorická, mimická aj.)

MOTORIKA HRUBÁ
je zajišťována velkými svalovými skupinami (např. chůze, běh, skoky aj.)

MULTISENZORIÁLNÍ
vícesmyslový – zapojení více smyslů např. při osvojování nových znalostí – vidět, slyšet, ohmatat

MUTISMUS
oněmění, útlum řeči při zachování vědomí a stavu příslušných center a řečových aparátů, ztráta řeči např. po silném afektu, úleku aj.

N

NEGATIVISMUS
negativní přístup nebo postoj jedince ke všemu v jeho okolí, postižený odmítá jakýkoliv vliv i jakékoliv rady jiných, i když objektivně jsou tyto rady správné a v jeho vlastním zájmu

NEROVNOMĚRNÝ VÝVOJ
vývoj jedince neprobíhá v procesu zrání a socializace rovnoměrně, ale v některé oblasti (či více oblastech) se odklání od aktuální věkové normy populace

NEUROLOGIE
medicínský obor zabývající se nervovou soustavou

NEUROTIZACE
přechodný lehčí neurotický dočasně vyvolaný stav (u dětí např. vyvolaná nepřiměřenou výchovou, trvalým neúspěchem v nucené činnosti, dlouhotrvajícími stresovými situacemi aj.)

NEVERBÁLNÍ
neslovní komunikace (gesta, mimika aj.)

O

OČNÍ POHYBY
v souvislosti se čtením znamenají pohyby oka, při kterých se střídají okamžiky klidu (fixace obrazu) s trhanými pohyby vpřed a příležitostně i pohyby zpět (regresemi)

ORGANICITA
soubor drobných psychických nápadností vznikajících na základě lehkého postižení centrální nervové soustavy

OSCILACE
kmitání, kolísání (např. pozornosti)

P

PERCEPCE
vnímání, chápání
PERCEPCE AUDITIVNÍ  sluchové vnímání
PERCEPCE MOTORICKÁ pohybové vnímání
PERCEPCE SENZORICKÁ smyslové vnímání
PERCEPCE VIZUÁLNÍ zrakové vnímání

PORUCHY CHOVÁNÍ
ochylky v oblasti socializace, jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni jeho rozumových schopností

POZORNOST
je mentální proces, který nám umožňuje monitorovat vnější a vnitřní prostředí a vybírat z něj pouze ty podněty, které si v daném okamžiku přejeme či potřebujeme uvědomit. Je to zaměření a soustředění na určité objekty a aktivity, které je ovlivněno emocemi a motivy. Jejím úkolem je vpouštět do vědomí jen omezené množství informací a chránit ho tak před zahlcením podněty. Pozornost je záměrná nebo bezděčná. Bezděčnou pozornost upoutají podněty nové, asociované s nebezpečím, intenzivní, pohybující se, nezvyklé, kontrastující s okolím a ty, které pro nás mají osobní nebo sociální význam. Vlastnostmi pozornosti jsou její selektivita (výběrovost), koncentrace, distribuce, kapacita a stabilita.

PREDISPOZICE
sklon, náchylnost, vrozená nebo získaná dispozice pro něco

PROJEKCE
promítnutí, psychická reakce, kdy jedinec předpokládá vlastní postoj i u jiných osob

PSEUDODYSLEXIE
nepravá dyslexie zapříčiněná např. napjatou citovou situací v rodině, ve škole, nevhodným didaktickým přístupem, výchovnou zanedbaností, špatným zdravotním stavem atd.

PSYCHOMOTORIKA
souhrn pohybových projevů člověka, které jsou odrazem jeho psychického stavu

PSYCHOTERAPIE
způsob léčení některých chorob psychickou cestou, léčba psychologickými prostředky (rozhovor, sugesce, hypnóza, psychoanalýza)

R

REEDUKACE
metody, které rozvíjejí nevyvinuté nebo upravují porušené funkce

RELAXACE
uvolnění tělesné i psychické

REPRODUKCE
vybavení, oživení, slovní podání, opakování něčeho dříve poznaného, vyslechnutého, zažitého

RETARDACE
zpomalení, zpoždění, váznutí, kvantitativní porucha vývoje intelektu

REVERZNÍ
opačný, obrácený, reverzní písmo = zrcadlové písmo

REZIDUA
zbytky, doznívání, zbývající

RIGIDITA
setrvávání na starých zvyklostech, ztuhlost, ztrnulost, nepružnost, zkostnatění

S

SCREENING
sběr informací o výskytu určitého jevu

SELEKTIVNÍ
výběrový

SENZORICKÝ
smyslový, pocitový

SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ, tzv. FONEMATICKÝ SLUCH
schopnost rozlišovat fonémy – patří sem schopnost identifikace podobných či různých slov (slabik) a zvuků

SOCIABILITA
přizpůsobování se prostředí i lidem, schopnost navazovat potřebné sociální kontakty

SOCIÁLNÍ INTERAKCE
vzájemné působení, ovlivňování lidí v prostředí

SOCIÁLNÍ NEZRALOST
nesamostatnost, těsná vazba na rodinu a další okolnosti, které dítě omezují v jeho společenských vztazích

SOMATICKÝ
tělesný, týkající se tělesného vývoje

SPECIFICKÝ
zvláštní, jedinečný, výlučný, osobní, příznačný pro něco

STIMULACE
podněcování, dráždění, povzbuzování organismu k vyššímu výkonu

STRABISMUS
šilhavost

SUSPEKTNÍ
podezřelý, ukazující na něco

SYMPTOM
příznak, náznak, projev nemoci, patrná známka nemoci

SYNDROM
soubor, skupina příznaků charakteristických pro určitý (zpravidla chorobný) stav

SYNTÉZA
skládání, slučování, dávání dohromady

 

Š

ŠKOLNÍ ZRALOST
jev v podstatě biologický, podmíněný postupným vývojem nervového systému a tedy do značné míry závislý na věku dítěte, vliv má i zevní prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Vyzrálost po stránce psychické, sociální, emocionální a zdravotní, která umožní dítěti podávat ve škole výkon odpovídající jeho úrovni nadání

T

TAKTILNÍ
hmatový, dotekový

TEMPERAMENT
souhrn psychických vlastností, který určuje rychlost a způsob průběhu duševního dění a jednání, souhrn citových a volních znaků určujících chování, též živá povaha

TENZE
napětí, tlak

TIK
mimovolní stereotypní záškuby (zejm. v obličeji)

TONUS
napětí

V

VERBÁLNÍ
slovní, pomocí slov se vyjadřující

VIZUÁLNÍ
zrakový

VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE
souhra oka a ruky, spolupráce oka a ruky

Z

ZRAKOVÁ DIFERENCIACE
zrakové rozlišování – schopnost rozlišit podobnosti či odlišnosti, strukturu, způsob uspořádání nebo posloupnosti zrakového podnětu (např. rozlišování tvarových rozdílů psacích i tiskacích písmen)