PROJEKTY

OLOMOUCKÝ KRAJ

Podpora pedagogům při budování bezpečného klimatu na školách Olomouckého kraje 2017

Jedná se o  krajský projekt realizovaný pracovníky PPP a SPC OK a hrazený z dotace MŠMT určené na prevenci rizikového chování v českých školách. Cílem projektu je prostřednictvím nabídky vzdělávacích akcí pro pedagogy posílit jejich kompetence v pedagogicko-psychologickém působení na žáky a při budování zdravého a bezpečného klimatu na českých školách. Jeho  náplní je vzdělávání, metodická a supervizní podpora, úpravy ve školním prostředí a předávání   odborných informací.

Semináře budou organizovány ve městech Přerov, Šumperk, Jeseník a Olomouc. Jsou určené zájemcům z řad pedagogické veřejnosti – nejen školním metodikům prevence, ale také třídním učitelům a dalším vyučujícím, asistentům pedagoga   a ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří působí na školách v Olomouckém kraji.

OLOMOUC

Tvorba systému vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení(pracovní název VYNSPI)

vynspi

Primární prevence rizikového chování představuje velmi široké spektrum programů a  předpokládá rovněž i účast řady spolupracujících složek. Vývoj programů primární prevence prošel za poslední dvě desítky let poměrně náročným obdobím. Základními kroky k účinnému systému bylo samotné zahájení procesu plné profesionalizace přístupu k primární prevenci, založeném na vědecky ověřitelných znalostech. To v důsledku neznamená nic jiného než důsledný příklon k důkazům pocházejících ze seriózních vědeckých studií a dlouholetých klinických, případně pedagogických zkušeností. Nenahraditelným prvkem v prevenci sociálně patologických jevů je vzdělaný pedagog, který má dostatek informací o formách rizikového chování, o konsekvencích jeho vzniku a je zároveň vybaven dovednostmi, které mu umožňují pracovat s dítětem v průběhu jeho školní docházky tak, aby se pravděpodobnost vzniku rizikového chování snížila. Současný systém vzdělávání však dlouhodobě postrádá jednotící linii a kurzy mají velmi různou úroveň kvality, současně nedostatečnou kapacitu a malou vzájemnou provázanost.
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a VFN 1. LF UK v Praze proto ve spolupráci se svým partnerem Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR zahájilo na podzim roku 2009 realizaci projektu pod názvem „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK). Jedná se o vytvoření a ověření návrhu celonárodního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování. Stále větší důraz je kladen na vědeckými metodami ověřitelnou efektivitu těchto programů u  odpovídajících cílových skupin. Zásadní snahou je přitom zabránit dalšímu financování programů, které neprokáží odpovídající efekt a naopak podporovat ty, které efekt vykazují.
Hlavním cílem projektu je nabídnout systematické dvoustupňové modulární vzdělávání pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na použitelnost vyučovaných metodik přímo v hodinách nebo při přípravě Minimálního preventivního plánu a rozšířit nabídku kurzů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Mezi dílčí cíle, které směřují k naplnění cíle hlavního a tvoří nosné pilíře tohoto projektu patří například úprava kurikula Specializačního studia pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, vytvoření modulárního systému vzdělávání, příprava odborné metodiky a výukových opor pro vzdělávání pedagogů a psychologů v daných kurzech, pilotní implementace a ověření dvoustupňového modulárního systému vzdělávání pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v pěti krajích České republiky, příprava systému vzdělávání pracovníků kompetentních k certifikaci programů prevence rizikového chování, příprava důsledné revize stávající legislativy a příprava nového legislativního rámce, v neposlední řadě též vytvoření kvalitního zázemí pro specializované výzkumné pracoviště, které se bude zabývat evaluacemi preventivních, léčebných, sociálních a represivních opatření, odborných vzdělávacích aktivit, nástrojů a prostředků koordinace účinné protidrogové politiky.
Nejdůležitějšími faktory, které motivují cílovou skupinu pedagogických pracovníků k absolvování jednotlivých jim nabízených kurzů je zvyšování profesních kompetencí, nabývání dalších kvalifikačních předpokladů či prohlubování odborné kvalifikace, což je nezanedbatelné pro profesní profit a růst pedagogických pracovníků. Dalším motivačním faktorem je nabývání teoretických znalostí (informovanost) i praktických zkušeností (konkrétní účelné strategie využitelné v jejich profesní praxi).  V rovině teoretické jde především o informovanost o typech a projevech rizikového chování, o formách jejich prevence, intervence a poradenství. Projekt upravuje a dává pedagogickým pracovníkům k dispozici metodiku včasné diagnostiky a intervence – dotazník SURPS a metodiku PREVenture, které umožňují ve školní třídě rozpoznat více ohrožené žáky a cíleně s nimi pracovat na rozvoji dovedností, které jim chybí.  Tyto metodiky budou díky modulárnímu vzdělávání k dispozici školním a poradenským psychologům, čímž bude zajištěna jejich distribuce na školy. Metodiky jsou inovativní a nemají v České republice obdoby, obě jsou také výzkumně ověřeny jako efektivní. Výsledky ukazují, že u ohrožených skupin výrazně snižují nebezpeční předčasného odchodu ze vzdělávacího systému, respektive snižují nárazové pití a posouvají věk první experimentování s alkoholem a jinými návykovými látkami do vyššího věku.
V jednotlivých krajích jsou taky realizované specificky zaměřené kurzy jako například Metodika práce třídnických hodin, Šikana a kyberšikana, Unplugged – ověřená preventivní metodika pro práci s kolektivem 6. ročníků, primární prevence na 1. stupni ZŠ, či práce s problémovou třídou. Jsou také připravované metodiky zaměřené na práci s rodiči, jedna z nich – e-learningová webová aplikace, bude představena na podzimní konferenci Primární prevence rizikového chování.
Projekt vytváří příznivé podmínky pro zlepšení komunikace a výměnu zkušeností mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi, sdílení informací o nástavbových vzdělávacích programech v jednotlivých krajích a tím možnost zvýšit variabilitu nabídky vzdělávání v různých regionech. Projekt vyřeší dosavadní absenci systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci sociálně patologických jevů a přispěje k řešení problémů s rozdílnou kvalitou vzdělávání v krajích.
V současné době na něm participuje desítka státních i nestátních organizací v pěti vybraných krajích (Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Středočeský a Jihočeský kraj). Vzdělávací plán budou moci kraje a školy naplňovat dle vlastní potřebnosti, při zachování jednotné celostátní linie. Velkým pozitivem bude bezesporu vytvoření pevného zázemí pro jednotlivé kraje, vzájemné propojení jednotlivých vzdělávacích institucí.V úvahu připadá také vznik krajských center prevence a jednotného systému koordinace preventivních aktivit na regionální úrovni, které se budou systematicky věnovat vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikového chování. S těmito organizacemi zahájilo Centrum adiktolologie společně s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR pilotní akreditované kurzy pro cílovou skupinu: a to jednak 250hodinové kurzy podle vyhlášky o DVPP (viz. § 9 vyhlášky 317/2005 Sb) a další specializační výcviky. Všechny vzdělávací programy budou evaluovány, rovněž bude vytvořen vzdělávací modul autoevaluace programů prevence včetně databanky nástrojů. Během tří let tak projde některým ze vzdělávacích programů přes sedm set pedagogů a pracovníků ústavní péče.
Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje je partnerem projektu VYNSPI a pod její záštitou se realizuje 250 hodinové specializační studium pro školní metodiky prevence a další aktivní pedagogické pracovníky s pracovním názvem „A nebo…2“  (s využitou kapacitou 25 míst). Program koordinuje Mgr. Kateřina Tomanová – zástupce ředitele PPP OK a oblastní metodik prevence. Lektorsky se na něm podílejí i Mgr. Silvie Houšťavová a Mgr. Martin Kupka PhD. (oblastní metodici prevence pro Přerovsko a Jesenicko). Spolupracujeme také v oblasti přípravy metodických materiálů, manuálu dobré praxe a v lednu 2011 jsme se aktivně podíleli na organizaci Regionální konference primární prevence (s využitou kapacitou 200 míst). Všechny tyto aktivity jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


ŠUMPERK

Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

Pedagogicko–psychologická poradna  Šumperk ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk, Střediskem výchovné péče Dobrá vyhlídka, PONTIS Šumperk o. p. s. a Poradnou zdraví pořádá pro žáky vybraných tříd 1. a 2 . stupně základních škol z územního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk sérii interaktivních bloků v rámci programu s názvem „Komplexní Preventivní Program Šumperk“ (dále jen KPPŠ), jehož cílem je předcházet rizikovému chování v třídních kolektivech.
Tento program je realizován od roku 2003/2004, postupně aktualizován a rozšiřován  o nové rizikové jevy. Každoročně se přihlásí víc než 20 základních škol (tedy konkrétně asi 3000 zúčastněných žáků každý školní rok). Do vybraných ročníků 1. i 2. stupně vstupují místní organizace s interaktivními besedami na preventivní témata, která navazují na dlouhodobou prevenci školy v dané oblasti. 
Projektem KPPŠ se na školách rozšiřuje, aktualizuje a zkvalitňuje nabídka vzdělávání žáků v oblasti primární prevence rizikového chování. Vzdělávací programy odborníků z praxe jsou součástí školního vzdělávacího programu a minimálního preventivního programu  školy. 


Pomoc a vedení pedagogů v preventivním působení na žáky

Díky finanční podpoře Ministerstva školství ČR je v Šumperku realizován vzdělávací projekt zaměřený na další vzdělávání preventistů v místních školách a školských zařízeních v oblasti rizikového chování – konkrétně školních metodiků prevence, případně výchovných poradců nebo speciálních pedagogů, školních psychologů, oblastních metodiků prevence PPP Šumperk, zaměstnanců SVP Dobrá vyhlídka, Šumperk; dále pak pracovníků OSPOD MěÚ Šumperk, pracovníků z místního neziskového sektoru apod.
Hlavním cílem projektu je teoreticky i prakticky rozšířit vědomosti i schopnosti těchto pracovníků, které potom využijí ve školním prostředí v práci se žáky, případně s jejich rodiči a ostatními pedagogickými pracovníky.
Vzdělávání je realizováno od května 2014 a pokračuje během školního roku 2014/2015 formou jednodenních  edukativních programů, zaměřených např. na zorientování se v některých tématech rizikového chování na školách, ale i na problematiku efektivní prevence těchto oblastí. Zatím byly uskutečněny tyto semináře : Pedagogický přístup k dětem s ADHD (PhDr. Veronika Pavlas – Martanová, Ph.D.), Role a respekt pedagoga ve škole (Mgr. Karel Opravil), Vedení skupinové práce se žáky (PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.)
Jako součást tohoto dlouhodobého edukativního procesu realizujeme i mezi pedagogy velmi oblíbená pravidelná setkávání, kde mají možnost reflektovat své případy z praxe supervizní metodou – Balintovské skupiny, případně pak formou následných konzultací a případných rozborových setkání (intervizí) v PPP ke konkrétním kazuistikám.

Bezpečné šumperské školy

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, se podílela na realizaci projektu Bezpečné šumperské školy.
Předkládaná Závěrečná zpráva je výstupem dotazníkového šetření realizovaného v rámci tohoto projektu, jenž je jedním z dílčích projektů Městského programu prevence kriminality v roce 2009 v Šumperku.
Průzkum tohoto rozsahu a zaměření je svého druhu jedinečný. Jde zejména o zmapování situace rizikových chování (dříve sociálně patologických jevů) na šumperských základních školách. Cílem je zjistit současný stav se zaměřením na výskyt šikany, návykových chování a dalších negativních jevů na místních školách. Dále průzkum ukazuje možné problematické způsoby v trávení volného času šumperských dětí.
Výsledky dotazníkového šetření budou rozhodující také pro další směřování odborné péče o třídní kolektivy, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pro tvorbu konkrétních strategií působení odborníků na školách a rozvoje efektivní prevence rizikových chování na místních školách.

kppp

KPPP 2011
Komplexní Primárně Preventivní Program pro ZŠ

KPPP je preventivní program zaměřený na 5., 7. a 9. ročník, jehož cílem je předcházení rizikovému chování u dětí na základních školách. Program je dlouhodobý a systematický, tzn., že každý žák by měl projít během své školní docházky několika na sebe návaznými interaktivními přednáškami (semináři) ze strany místních odborných organizací jako vústění dlouhodobé prevence na dané škole. Po ukončení ZŠ je pak plně obeznámen s jednotlivými problematikami, které jsou označovány jako  tzv. rizikové chování. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součásti preventivního programu na školách a školských zařízeních.

Záměrem tohoto nového projektu PPP OK, pracoviště Šumperk  je inovovat a  aktualizovat obsahovou strukturu stávající formy KPPP  a vytvořit novou variantu KPPP 2011.

Vyhodnocení dosavadní realizace a následnou aktualizaci programu má v gesci Pedagogicko-psychologická poradna ve spolupráci s Městským úřadem Šumperk. Zahájení realizace přednášek na nový školní rok 2011/2012 je naplánováno na září 2011.


PŘEROV

 

logo_pppol_msmt

PPP OK pracoviště Přerov realizuje v letech 2010-2012 díky finanční dotaci MŠMT ČR na prevenci rizikového chování projekt „PEDAGOG – SPOLUTVŮRCE SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY“.

Jedná se o vzdělávací projekt určený školním metodikům prevence, výchovným poradcům, třídním učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům z regionu Přerovsko.

V rámci projektu proběhnou v roce 2012 následující vzdělávací programy DVPP akreditované MŠMT:

INTERAKTIVNÍ PROGRAM PRÁCE S PROBLÉMOVOU TŘÍDOU

Rámcový program:

Dynamika třídního kolektivu
Patologické jevy a projevy třídního kolektivu
Práce se třídou – intervenční pravidla

Časová dotace: 42 vyučovacích hodin rozdělených do 6 vzdělávacích dnů (setkání)
Cena:    Zdarma
Výstup: Frekventanti obdrží osvědčení o absolvování programu akreditovaného MŠMT v rámci DVPP, č.j.: 4055/2010-25-104

ŠKOLA BEZ ŠIKANY

Koncepce vzdělávacího programu:
Program bude realizován prostřednictvím pravidelného supervizního setkávání pedagogů  inspirovaného formou tzv. Bálintovské skupiny. Půjde o společné reflexe konkrétních případů z praxe účastníků a zejména o aplikace výstupů v přímé preventivní a intervenční práci s žáky. Cílem je zlepšení náhledu na vztahy, které vytváří sociální klima škol a školních tříd. V průběhu jednoho setkání skupiny budou společně reflektovány 3 konkrétní případy z praxe.

Celkový rozsah: Celkem proběhnou 4 setkání, každé o časové dotaci 6 vyučovacích hodin.
Cena:    Zdarma
Výstup: Frekventanti obdrží osvědčení o absolvování programu akreditovaného MŠMT, č.j.: 9241/2009-25-196

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail adrese:
houstavova@ppp-prerov.cz