PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Vyšetření probíhá zpravidla v dopoledních hodinách v časovém rozsahu 1,5 až 2,5 hodiny. Pokud je realizováno komplexně, je potřebná časová dotace nejméně 3,5 hodiny. Vyšetření je zakončeno podrobnou konzultací se zákonnými zástupci, kterým jsou sděleny výsledky vyšetření včetně dalších doporučení a návrhů opatření pro školu i domácí péči.
Výstupem z vyšetření je zpravidla písemná zpráva, která je předávána zákonným zástupcům (klientovi) osobně, případně je zasílána poštou. Zpráva z vyšetření je majetkem klienta a jeho zákonných zástupců, kteří mají možnost (nikoli povinnost) předat ji škole a event. dalším na řešené problematice zainteresovaným institucím.
Doporučený termín kontrolního vyšetření je uveden ve zprávě z vyšetření aktuálního.