Maturitní zkouška

Obecné informace k maturitním zkouškám a PUP MZ

Právo na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (dále MZ) je zaručeno školským zákonem studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Podmínky konání MZ jsou upraveny studentům v souladu s platnou legislativou – Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Doporučení odevzdá student řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, k jarnímu termínu do 1. 12. daného roku, k podzimnímu termínu do 25. 6. Doporučení by mělo vznikat ve spolupráci ŠPZ, studenta a školy tak, aby uzpůsobení podmínek pro konání MZ bylo v souladu se způsobem, jakým byl student do té doby vzděláván na SŠ.  

Postup vedoucí k zařazení studentů do příslušné skupiny a kategorie:
1. Student (nebo zákonný zástupce nezletilého žáka) požádá školské poradenské zařízení, u něhož je evidován, o vypracování posudku, který konkretizuje uzpůsobení podmínek konání MZ.
2. Školské poradenské zařízení vypracuje posudek – informace o zařazení studenta do skupiny a kategorie, specifikace uzpůsobení podmínek konání jednotlivých částí MZ (didaktický test, písemné práce, ústní zkoušky, praktické zkoušky – jsou-li součástí MZ), výčet kompenzačních pomůcek….
Student je s posudkem seznámen a souhlasí s ním svým podpisem.
3. Student podává řediteli maturitní přihlášku se zatrženým polem, jímž je specifikováno,  že se jedná o studenta s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, uvede příslušnou kategorii a skupinu a přiloží originál posudku.
4.    Ředitel SŠ umožní studentovi na základě posudku konat MZ za uzpůsobených podmínek.
5.    Podmínky pro konání MZ se upraví studentovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než 1 rok. Trvá-li kratší dobu (s výjimkou studentů ve skupině SPUO-1) pak uzpůsobí ŘŠ podmínky pro konání MZ v dohodě se ŠPZ a s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení konání podmínek MZ pro studenty se zdrav. postižením a zdrav. znevýhodněním.