SPC

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením, poruchou autistického spektra, tělesným postižením, příp. postižením více vadami, je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, s případným doporučením škol  nebo školských zařízení na území Olomouckého kraje. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.